Home > Hukum Islam > Keutamaan Zakat, infaq dan shadaqah

Keutamaan Zakat, infaq dan shadaqah

hikmah keutamaan zakat infaq dan sedekahZakat, infaq dan shadaqah merupakan ajaran agama Islam yang menguatkan hubungan antar sesama manusia. Ketiga ajaran tersebut berupaya meratakan kesejahteraan sosial yang biasanya kerap terjadi kesenjangan dalam tatanan sosial. Kita dapat melihat ada yang kaya dan miskin, sengsara dan bahagia, kekurangan dan kelebihan, mampu dan tidak mampu dan lain sebagainya.

Melalui zakat, infaq dan shodaqoh, ummat Islam dituntut untuk memberikan sedikit harta yang ada dalam diri mereka kepada orang-orang yang memerlukanya. Dari segi sosial, kita sudah dapat melihat secara jelas hal ini memberikan manfaat yang begitu besar dampaknya. Yaitu meratakan kesejahteraan, menjaga orang miskin agar tidak berbuat kejahatan karena kekurangan harta  dan makanan, memberikan rasa gembira, menghilangkan rasa kikir, dengki terhadap orang-orang kaya, dan masih banyak lagi. Namun, lebih besar lagi manfaatnya bila ditilik dari segi Agama Islam pula.

Dalam artikel di blog IMTAQ ini, kami akan menyebutkan sepuluh dari sekian faedah Zakat, Infaq dan sedekah, diantaranya:

1.        Ia  bisa  meredam  kemurkaan  Allah, Rasulullah  SAW,  bersabda:  ” Sesunggunhnya  shadaqah  secara  sembunyi-sembunyi  bisa  memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)” (Shahih At-targhib)

2.       Menghapuskan  kesalahan  seorang  hamba, beliau  bersabda:  “Dan Shadaqah  bisa  menghapuskan  kesalahan  sebagaimana  air  memadamkan api” (Shahih At-targhib)

3.       Orang  yang  besedekah  dengan  ikhlas  akan  mendapatkan perlindungan  dan  naungan  Arsy  di  hari  kiamat. Rasulullah  saw bersabda:  “Tujuh  kelompok  yang  akan  mendapatkan  naungan  dari  Allah pada hari yang  tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya yaitu: “Seseorang  yang  menyedekahkan  hartanya  dengan  sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.” (Muttafaq ‘alaih)

4.       Sebagai  obat  bagi  berbagai  macam  penyakit  baik  penyakit  jasmani maupun  rohani. Rasulullah  saw,  bersabda:  “Obatilah  orang-orang  yang sakit  diantaramu  dengan  shadaqah.” (Shahih  At-targhib)  beliau  juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: “Jika engkau  ingin melunakkan  hatimu maka  berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim.” (HR. Ahmad)

5. Sebagai penolak berbagai macam bencana dan musibah.

6. Orang  yang  berinfaq  akan  didoakan  oleh  malaikat  setiap  hari sebagaimana  sabda  Rasulullah  saw:  “Tidaklah  dating  suatu  hari  kecuali akan turun dua malaikat yang salah satunya mengatakan, “Ya, Allah berilah orang-orang  yang  berinfaq  itu  balasan,  dan  yang  lain  mengatakan,  “Ya, Allah  berilah  pada  orang  yang  bakhil  kebinasaan  (hartanya).” (Muttafaq ‘alaihi)

7. Orang yang membayar zakat akan Allah berkahi hartanya, Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah shadaqah itu mengurangi harta.” (HR. Muslim)

8. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah, (QS. Al-Baqarah: 245)

9. Shadaqah merupakan  indikasi  kebenaran  iman  seseorang, Rasulullah saw bersabda, “Shadaqah merupakan bukti (keimanan).” (HR.Muslim)

10. Shadaqah merupakan  pembersih  harta  dan mensucikannya  dari kotoran, sebagaimana wasiat  beliau  kepada  para  pedagang,  “Wahai  para pedagang  sesungguhnya  jual beli  ini dicampuri  dengan perbuatan  sia-sia dan sumpah oleh karena bersihkanlah ia dengan shadaqah.” (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah juga disebutkan dalam Shahih Al-Jami’).

semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian…  :)

Keutamaan Zakat, infaq dan shadaqah

5319
Categories: Hukum Islam Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

%d bloggers like this: